Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul PLATFORMĂ DE DEPOZITARE ŞI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD ŞI A DEŞEURILOR MENAJERE, propus a fi amplasat în Comuna Fărcaşele, sat Fărcaşu de Jos, judeţul Olt.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul PLATFORMĂ DE DEPOZITARE ŞI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD ŞI A DEŞEURILOR MENAJERE, propus a fi amplasat în Comuna Fărcaşele, sat Fărcaşu de Jos, judeţul Olt.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul PLATFORMĂ DE DEPOZITARE ŞI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD ŞI A DEŞEURILOR MENAJERE, propus a fi amplasat în Comuna Fărcaşele, sat Fărcaşu de Jos, judeţul Olt.

titular: CONSILIUL LOCAL FĂRCAŞELE

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9- 14, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data

de 28.04.2011  (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

    

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
Nr. 2471 din 21.04.2011

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  CONSILIUL LOCAL FĂRCAŞELE cu sediul în comuna Fărcaşele, judeţul Olt, înregistrată la A.P.M. Olt cu nr. 2471 din 28.03.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei de Analiza Tehnica din data de 21.04.2011, că proiectul ²PLATFORMĂ DE DEPOZITARE ŞI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD ŞI A DEŞEURILOR MENAJERE"propus a fi amplasat înComunaFărcaşele, sat Fărcaşu de Jos, judeţul Oltnu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

            I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)   proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa 2, pct. 11.b şi 10.b;

b)   din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completareaListei de control

      s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ.

  1. caracteristicile proiectului ( localizare, dimensiune, natură ) şi caracteristicile amplasamentului au

      indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului.

      Proiectul prevede

        -  realizarea unei platforme rectangulare, cu pereţi pe trei laturi,

        ( pentru colectarea fracţiilor lichide rezultate ),

         plastic ajunse accidental în gunoiul de grajd ).

    stocare.

         recipienţi cu ulei uzat, etc. ) .

d)  producţie redusă şi gestionare corespunzătoare de deşeuri, emisii poluante în apă, aer, sol;

e)  nu este amplasat într-o zonă de protecţie specială sau într-o arie în care standardele de calitate a

     mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite;

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)  Respectarea proiectului care a stat la baza avizării, respectiv a memoriului prezentat în documentaţia de susţinere a solicitării. Orice modificare a acestuia, care poate avea efecte  semnificative asupra mediului, se va comunica la A.P.M. Olt.

b)  Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare. 

c)  Începerea lucrărilor de execuţie este permisă numai după obţinerea  Avizului de gospodărire a

     apelor şi a celorlalte avize impuse prin Certificatul de Urbanism şi de către membrii Comisiei de

    Analiză Tehnică.

                              

d)  Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile

     O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 şi

     modificată şi completată de O.U.G. nr. 61/2006 şi aprobata de Legea nr. 27/2007, cu

     modificările şi completările ulterioare.

e)  Respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului şi în special a solului, când se

     utilizează gunoiul de grajd şi efluenţii lichizi rezultaţi din compostarea acestuia pe terenurile

     agricole.

f)  Se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

   g)  La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea        

        efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de

        încadrare.

        Procesul –verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă   din

        procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

   h)  La finalizarea lucrărilor se va solicita autorizaţia de mediu în conformitate cu prevederile legale

        în vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ

nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

                              

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Dorel  ŞTEOMLEGA

 

                                                            

ŞEF SERV. REGLEMENTĂRI      

 Ing. Marius POPA        

                       

  Întocmit,

Biolog Păuna GUINEA

 

 


www.anpm.ro
Adaugat: 2011-04-21 10:31:34
TiparesteTipareste