Anunt public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ STAŢIE SORTARE – SPĂLARE MINERALE DE RÂU - GIUVĂRĂŞTI”, propus a fi amplasat în comuna Giuvărăşti, jud. Olt

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ STAŢIE SORTARE – SPĂLARE MINERALE DE RÂU - GIUVĂRĂŞTI”, propus a fi amplasat în comuna Giuvărăşti, jud. Olt Titular: S.C. ROMELECTRO SERV S.R.L.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul STAŢIE SORTARE – SPĂLARE MINERALE DE RÂU - GIUVĂRĂŞTI, propus a fi amplasat în comuna Giuvărăşti,  jud. Olt

Titular: S.C. ROMELECTRO SERV S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro/

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 22.04.2011 .

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE(proiect)
Nr. 2690 din 15.04.2011

 

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  S.C. ROMELECTRO SERV S.R.L., cu sediul în comuna Islaz, judeţul Teleorman,înregistrată la A.P.M. Olt cu nr. 2690 din 04.04.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei de Analiza Tehnica din data de 15.04.2011, că proiectul : STAŢIE SORTARE – SPĂLARE MINERALE DE RÂU - GIUVĂRĂŞTI, propus a fi amplasat în comuna Giuvărăşti,  jud. Olt,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

            I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 6, lit. c);

b)  din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completareaListei de control

s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ.

c)      caracteristicile proiectului ( localizare, dimensiune, natură ) şi caracteristicile amplasamentului au

indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului;

Investiţia constă în amplasarea unei sta?ii de sortare agregate minerale de râu în comuna Giuvărăşti cu acces la drumul 123A . Staţia de sortare va fi compusă din : buncăr recepţie balast – capacitate 6 mc, ciur vibrator, 4 benzi transportoare, 1 bandă alimentare buncăr, 1 clasor cu şnec, panou acţionare, electrică pompe, tablou comandă, reţea de alimentare cu apă tehnologică, reţea de evacuare apă, canal evacuare ape uzate. În componenţa obiectivului intră organizarea de şantier compusă din 2 module prevăzute cu birouri, vestiare, bucătărie, atelier electric şi mecanic, post trafo,depozit combustibil, magazie.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)  Respectarea proiectului care a stat la baza avizării, respectiv a memoriului tehnic prezentat în

documentaţia de susţinere a solicitării. Orice modificare a acestuia, care poate avea efecte semnificative asupra mediului, se va comunica la A.P.M. Olt.

b)  Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare.  

c)  Începerea lucrărilor de execuţie este permisă numai după obţinerea  tuturor avizelor impuse prin      Certificatul de Urbanism şi de către membrii Comisiei de Analiză Tehnică.

d)  Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile

O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 şi       modificată şi completată de O.U.G. nr. 61/2006 şi aprobata de Legea nr. 27/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

e)  Se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

   f)  La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea        

  efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de       

  încadrare. Procesul –verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă       

  din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.  

  g)  La finalizarea lucrărilor se va solicita autorizaţia de mediu în conformitate cu prevederile legale în 

  vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

         

                                               DIRECTOR EXECUTIV

                                               Ec. Dorel  ŞTEOMLEGA

 

                                                                        

ŞEF SERVC. REGLEMENTĂRI     

 Ing. Marius POPA                              

 

 Întocmit,

Ecol. Ionuţ Toloş

 

 

 

 

 

 


www.anpm.ro
Adaugat: 2011-04-16 06:41:11
TiparesteTipareste