Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ ŞI TÂRG, propus a fi amplasat în comuna Băbiciu, judeţul Olt.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul 2PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ ŞI TÂRG2, propus a fi amplasat în comuna Băbiciu, judeţul Olt

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ²PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ ŞI TÂRG²,  propus a fi amplasat în comuna Băbiciu, judeţul Olt.

titular: COMUNA BĂBICIU – CONSILIUL LOCAL BĂBICIU

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa de internet www.apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data

de 24.02.2011  (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

   DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE(proiect)
Nr. 417/17.02.2011

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  COMUNA BĂBICIU – CONSILIUL LOCAL BĂBICIU, înregistrată la A.P.M. Olt cu nr. 417 din 17.01.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei de Analiza Tehnica din data de 17.02.2011, că proiectul Piaţă agroalimentară şi târg  propus a fi amplasat în comuna Băbiciu, judeţul Olt nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

            I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa 2, pct. 10, lit. b) ;

b)  din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completareaListei de control

s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ.

c)  caracteristicile proiectului ( localizare, dimensiune, natură ) şi caracteristicile amplasamentului au indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului. Proiectul prevede  realizarea unei pieţe agroalimentare şi a unui târg. Terenul pe care se va realiza proiectul va fi organizat astfel: zona ocupata de construcţii; zona platforme, parcări si alei; zona verde. Piaţa Agroalimentară se constituie din următoarele obiective: Hala pentru brânzeturi, legume si fructe; Pavilion Administrativ; Grup sanitar; Alei pietonale; Parcare si alei carosabile; Trotuare la hala, pavilion si grup sanitar; Trepte de acces în clădiri; Borduri; Spatii verzi; Mobilier urban; Microstaţia de epurare şi pubele pentru gunoi. Târgul se constituie din următoarele obiective: Punct de sacrificare animale; Platforme ţarcuri (din beton); Parcare; Alei carosabile; Microstaţia de epurare si pubele pentru gunoi; Borduri; Platforme betonate.

d)  producţie redusă şi gestionare corespunzătoare de deşeuri, emisii poluante în apă, aer, sol;

e)  nu este amplasat într-o zonă de protecţie specială sau într-o arie în care standardele de calitate a

mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite;

 Condiţiile de realizare a proiectului:

a)  Respectarea proiectului care a stat la baza avizării, respectiv a memoriului prezentat în documentaţia de susţinere a solicitării. Orice modificare a acestuia, care poate avea efecte  semnificative asupra mediului,

se va comunica la A.P.M. Olt.

b)  Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare. 

c)  Începerea lucrărilor de execuţie este permisă numai după obţinerea  celorlalte avize impuse prin Certificatul de Urbanism şi de către membrii Comisiei de Analiză Tehnică.

d)  Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 şi  modificată şi completată de O.U.G. nr. 61/2006 şi aprobata de Legea nr. 27/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

e)  Respectarea prevederilor H.G. nr. 188/2002, modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate(NTPA 002/2005 privind indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi NTPA 001/2005 privind valorile limită de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în receptori naturali).

f)  Respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solului, când se utilizează nămolurile de epurare în  agricultură. Nămolul care nu va fi utilizat în agricultură va fi eliminat în condiţiile respectării O.U.G. nr. 78/2000 aprobată prin legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

g)   Se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

   h)  La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea   efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de   încadrare. Procesul –verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă  din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ

nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

                                         

 

                                               DIRECTOR EXECUTIV

                                               Ec. Dorel  ŞTEOMLEGA        

                                                                   

                                                                                                              ŞEF SERV. REGLEMENTĂRI,     

                                                                                                                       Ing. Marius POPA                               

 Întocmit,

Biochim. Elena ZULUFOIU


www.anpm.ro
Adaugat: 2011-02-17 14:52:54
TiparesteTipareste