Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

A.P.M. Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Crearea unei noi unităţi pentru producţia de fir otonat în S.C. Cord România S.R.L. „ propus a fi amplasat în incinta societăţii S.C. Cord România S.R.L., din Slatina ,str. Drăgăneşti, nr.33, jud.Olt

A.P.M. Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Crearea unei noi unităţi pentru producţia de fir otonat în S.C. Cord România S.R.L. „ propus a fi amplasat în incinta societăţii S.C. Cord România S.R.L., din Slatina ,str. Drăgăneşti, nr.33, jud.Olt

titular :S.C. Cord România S.R.L., din Slatina

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I.Moroşanu, nr.3, jud.Olt, în zilele de luni –vineri , între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa de internet www.apmot.anpm.ro

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pâna la data de 10.12.2010.

 

PROIECT

 

   DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
Nr. 3624 /03.12. 2010

 

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C.CORD ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Slatina, str. Drăgăneşti, nr. 33, jud.Olt, înregistrată la APM Olt cu nr. 3624/18.05.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

   APM Olt decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.11.2010, că proiectul: „Crearea unei noi unităţi pentru producţia de fir otonat ”, propus a fi amplasat în  Slatina, str. Drăgăneşti, nr.33, jud.Olt, nu se supune evaluării impactului asupra mediuluisi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009,anexa nr.2, pct.4, lit e;

b) Lucrări propuse:

Investiţia constă în realizarea unei construcţii compusă din două module:hală -pentru producerea firului otonat (alămit) şi magazii. 

Echipamentele care urmează a fi achiziţionate în cadrul proiectului sunt:

c) analizarea documentaţiei tehnice, verificarea în teren a amplasamentului şi completarea Listei de control au concluzionat că investiţia propusă a se realiza are impact redus asupra mediului.

d) caracteristicile proiectului (amplasament, dimensiune, natură) au indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului;

e) proiectul  nu afectează arii naturale protejate de interes comunitar . 

 

   Conditiile de realizare a proiectului:

 a) Respectarea proiectului care a stat la baza avizării. Orice modificare a acestuia, care poate avea efecte semnificative asupra mediului, se va comunica la A.P.M. Olt.

      b) Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare.

c) Începerea lucrărilor de construcţie este permisă numai după obţinerea avizelor impuse prin Certificatul de Urbanism .

d) Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 şi modificată şi completată de O.U.G. nr. 61/2006 şi aprobată de Legea nr. 27/2007.

e) Se interzice abandonarea sau depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate din construcţii .

f) La finalizarea lucrărilor se va reface cadrul natural afectat;

g) La finalizarea lucrărilor de construcţie, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea  efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul –verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

h) După finalizarea lucrărilor se va solicita revizuirea autorizaţiei  de mediu conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

 

   Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Dorel Şteomlega

  

   ŞEF SERVICIU  REGLEMENTĂRI                    

                                                                                                                           Ing. Marius POPA

 

 

     Întocmit,                                                                                                            

Sing. Soare Florica

 

 


www.anpm.ro
Adaugat: 2010-12-03 11:35:09
TiparesteTipareste