Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 ANUNT PUBLIC Sedinta de dezbatere publica din data de 14.03.2011 ora 16:00 pentru SC CARPAT AGREGATE SRL

Detalii

Autor: APM Olt,
Adăugat: 2011-02-10 09:04:54
Ultima actualizare: 2011-02-10 09:04:54

ANUNŢ   PUBLIC

 

A.P.M. Olt  şi S.C. CARPAT AGREGATE S.R.L. anunţă publicul interesat asupra audierii publice a RAPORTULUI CU CONCLUZIILE BILANŢULUI DE MEDIU DE NIVEL I pentru activitatea de  extracţie şi sortare nisip şi pietriş – cod CAEN 0812 la sediul secundar situat în comuna Stoeneşti, sat Fărcaşele, perimetrul de exploatare Stoeneşti - Fărcaşele, judeţul Olt.

Şedinţa de dezbatere publică vor avea loc pe data de 14.03.2011, ora 16,  la sediul PRIMĂRIEI

din comuna Fărcaşele.

Informaţiile suplimentare privind activitatea menţionată pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina,

str. I. Moroşanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri, între orele 9- 14 sau la tel/fax: 0249/423670, 0249/439166 şi la sediul S.C. CARPAT AGREGATE S.R.L. Bucureşti, sector 1, Sos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 1A, Bucharest Business Park, clădirea C2, et. 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, la sediul A.P.M. Olt până la data de 13.03.2011.

 

 

FIŞĂ  DE INFORMAŢII  SUPLIMENTARE

 (pentru dezbaterea publică)

 

1.  Date de identificare:

     - Denumirea unităţii:S.C. CARPAT AGREGATE S.R.L.;

     - Sediul: Bucureşti, sector 1, Sos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 1A, Bucharest Business Park, clădirea C2, et. 1;

     - Punct de lucru: com. Stoeneşti, sat Fărcaşele, perimetrul de exploatare Stoeneşti - Fărcaşele, jud. Olt;

     - Tel/fax: 0249/413978; 0721292609

2.  Denumirea activităţii:

     -  extracţie şi sortare nisip şi pietriş – cod CAEN 0812;

3.  Amplasarea obiectivului şi adresa:

Balastiera şi staţia de sortare nisip şi pietriş sunt amplasate în extravilanul localităţii Fărcaşele, pe râul Olt, cuveta lacului Frunzaru şi pe malul drept al lacului Frunzaru, 2500 m aval de CHE Drăgăneşti şi la 2400 amonte de podul rutier DN6 Caracal – Bucureşti. Amplasamentul studiat se află situl Natura 2000 – ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior.

4.  Scopul acţiunii propuse:

Audierea publică a raportului cu concluziile bilanţului de mediu de nivel I,pentru activitatea de extracţie şi sortare nisip şi pietriş, elaborat de  MEILESCU CORNEL, pentru:

- obţinerea unor informaţii suplimentare privind impactul activităţii asupra populaţiei din zonă, a bunurilor proprii sau de care beneficiază în comun;

- sesizarea unor aspecte prin care se încalcă legislaţia privind protecţia mediului;

- obţinerea unor date nedeclarate privind activitatea desfăşurată cu impact asupra mediului;

- înregistrarea unor propuneri care pot conduce la îmbunătăţirea activităţii, cu efecte favorabile asupra mediului şi la fundamentarea deciziei ce se va lua de către autoritatea privind protecţia mediului privind reglementarea.

5.  Prezentarea succintă a activităţii:

Principalele activităţi desfăşurate de S.C. Carpat Agregate S.A. la punctul de lucru din Fărcaşele sunt:

•extracţia pietrişului şi a nisipului cu o dragă refulantă tip Cataraman cu o productivitate de 100 mc/h;

•încărcare şi transport agregate minerale la staţia de sortare cu autovehicule: 3 autobasculante şi încărcător Wolla; 

•sortarea agregatelor minerale în staţia de sortare existentă, care are în componenţă următoarele elemente:

   - staţia de sortare tip TUG de 50 mc/h;

   - staţia de pompe tip Cerna 200 amplasată în iazul de aspiraţie;

   - conducta de distribuţie apă şi canal de evacuare ape uzate;

   - decantor pentru ape uzate tehnologice;

   - spaţii pentru agregate: 4 padocuri separate din prefabricate din beton pentru depozitarea agregatelor pe sorturi.

6.  Informaţii generale asupra măsurilor de protecţie a mediului şi despre eventualul impact asupra 

     factorilor de mediu.

     A.  Principalele surse de poluare în cadrul activităţii analizate:

?  Factorul de mediu apă: situaţia existentă şi aspecte de neconformare.

Alimentarea cu apă a obiectivului se face din iazul de aspiraţie existent în zonă. Apa este utilizată în scop tehnologic – consum estimat la 50000 mc/an. Apele uzate tehnologice rezultate de la spălarea balastului după decantare trec prin canal deschis în iazul de aspiraţie. Din iazul de aspiraţie apa este refolosită şi reintrodusă în circuitul tehnologic.

?  Factorul de mediu apă: situaţia existentă şi aspecte de neconformare.

Principalele surse de poluare a aerului pe amplasament sunt gazele arse emise în atmosferă de motoarele

autovehiculelor folosite pentru transport şi de diversele utilaje folosite în activitatea de extracţie şi încărcare. 

?  Factorul de mediu sol-subsol: situaţia existentă şi aspecte de neconformare.

Diferitele activităţi specifice s-au realizat numai pe platforme betonate. Pe amplasament  nu se execută lucrări

de reparaţii la mijloace de transport sau utilaje.

?  Factorul de mediu flora şi faună: situaţia existentă şi aspecte de neconformare.

Obiectivul analizat este situl NATURA 2000 ROSPA 0106 – Valea Oltului Inferior. În zona vestică a amplasamentului unde se desfăşoară activităţile propriu zise în cadrul balastierei, vegetaţia este slab reprezentată de plante ruderale şi este prezentă numai în zonele care nu sunt ocupate de obiectivele punctului de lucru. Zona sudică a amplasamentului, unde nu se desfăşoară activităţi curente şi în care nu s-a intervenit asupra cadrului natural de-a lungul ultimilor ani prin diferite lucrări de infrastructură, se caracterizează prin existenţa nisipurilor şi solurilor de tip psamosoluri pe care s-au dezvoltat specii halofile rezistente la conţinutul ridicat în săruri al substratului, determinat de existenţa în apropriere a apelor din bălţi, ex: brânca, pătlagina, albăstrica, perişorul, iarba câinelui, trifoiul mărunt sunt frecvente în această porţiune. În zona estică a amplasamentului se află barajul Drăgăneşti. În zona nordică se află un lac folosit ca sursă de alimentare cu apă a staţiei de sortare. În ceea ce priveşte fauna, dintre nevertebrate cel mai numeros grup este cel al insectelor pterigote, iar speciile de vertebrate sunt reprezentate de amfibieni, reptile, păsări şi mamifere. Asociaţiile vegetale şi comunităţile de animale identificate în perimetrul analizat sunt reprezentate, îndeosebi de specii comune, frecvente în ecosistemele cu grad ridicat de antropizare. Prezenţa lor în zonă este o consecinţă a modului de folosire a terenurilor.

?  Gestiunea deşeurilor şi a substanţelor chimice periculoase: situaţia existentă şi aspecte de neconformare.

- evidenţa gestiunii deşeurilor se face la nivelul bazei de producţie: staţia de sortare;

- deşeurile menajere sunt colectate şi depozitate temporar în container metalic , ulterior fiind transportate pe amplasamentul indicat de autorităţile locale;

- există echipamente şi utilaje depozitate în incintă în vederea utilizării diverselor subansamble ca piese de schimb în caz de nevoie;

- pe amplasament se află un post de transformare de 250.

     B.  Propunerile şi recomandările elaboratorului raportului la bilanţul de nivel I.

?  Factorul de mediu apă.

- interzicerea evacuării de ape uzate tehnologice necontrolat pe terenul bazei de producţie ;

- interzicerea executării în incintă a reparaţiilor la maşini şi utilaje ori a schimbului de ulei;

- curăţarea periodică şi menţinerea în permanentă stare de funcţionare a rigolelor şi şanţurilor de scurgere a apelor pluviale şi tehnologice;

- reutilizarea eficientă a apelor uzate în procesul de spălare a balastului;

- înainte de reînceperea lucrărilor pentru sortarea agregatelor , decantorul va fi curăţat.

?  Factorul de mediu apă.

- amenajarea corespunzătoare şi întreţinerea drumurilor de acces;

- stropirea periodică a drumurilor de acces şi a platformelor de lucru, mai ales în perioada secetoasă;

- utilizarea numai a echipamentelor şi utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic;

- supravegherea îndeaproape a procesului tehnologic ţi înlocuirea imediată sau repararea pieselor defecte;

- folosirea în exclusivitatea a carburanţilor de calitate cu conţinut scăzut de sulf.

?  Factorul de mediu sol-subsol.

- achiziţionarea de material absorbant şi intervenţia promptă cu acesta în cazul producerii unor scurgeri sau accidente cu produse petroliere în zona obiectivului;

- staţionarea mijloacelor de transport numai în spaţiul special amenajat – platforma betonată;

- întreţinerea adecvată a sistemului de colectare a apelor meteorice;

- interzicerea efectuării de reparaţii, schimb ulei sau a spălării autovehiculelor în incinta obiectivului.

Factorul de mediu flora şi faună.

- Nu există riscul afectării speciilor de floră şi faună existente pe amplasament, dat fiind faptul că este vorba de specii rezistente la impactul antropic;

- din punct de vedere al biodiversităţii , pe amplasament nu au fost identificate elemente de floră şi faună cu valoare conservativă deosebită, care să impună luarea unor măsuri stricte de protecţie a zonei şi ca urmare nu se impune o delimitare strictă în incinta obiectivului a zonelor în care se pot desfăşura activităţi şi a zonelor în care este necesară conservarea biodiversităţii;

- Trebuie avut în vedere ca activităţile desfăşurate pe amplasament să nu să extindă la est de amplasamentunde se dezvoltă o vegetaţie specifică de cordon litoral marin care trebuie conservată ca atare.

?  Gestiunea deşeurilor şi a substanţelor chimice periculoase.

- depozitarea temporară numai în spaţiu amenajat, a tuturor utilajelor şi echipamentelor care se consideră că pot fi reutilizate sau folosite ca piese de schimb;

- achiziţionarea de material absorbant, de preferinţă biodegradabil, pentru eventualele accidente cu produse petroliere

- instituirea unei evidenţe strice a deşeurilor generate pe amplasament, conf. HG nr. 856/2002;

- se va verifica dacă aceste echipamente mai conţin uleiuri cu conţinut de PCB, după care se va proceda la eliminarea eşalonată a acestora;

- plăcile de azbociment cu care sunt acoperite clădirile se vor utiliza până la sfârşitul ciclului de viaţă după care vor fi eliminate de pe amplasament într-un depozit de deşeuri periculoase.

CONCLUZIA FINALĂ.

De-a lungul anilor activităţile desfăşurate în cadrul bazei industriale nu a afectat deloc această zonă astfel încât pentru conservarea zonei nu se impun măsuri deosebite din partea operatorului economic, în măsura în care activitatea nu se extinde în această arie.

Se recomandă efectuarea, trimestrial, a unor analize privind calitatea aerului în zona amplasamentului , indicatorii analizaţi fiind: pulberi sedimentabile, PM10 şi PM 2,5.  Se recomandă emiterea autorizaţiei de mediu fără program de conformare

Informaţiile suplimentare privind activitatea menţionată pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri, între orele 9- 14, sau la tel/fax: 0249/423670, 0249/439166, 0746248742, 0349/401720.

Contestaţiile şi sugestiile din partea cetăţenilor se depun în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare , la sediul A.P.M. Olt până la data de 13.03.2011

 

 

 

 

     A.P.M. OLT,                                                                                         TITULAR ACTIVITATE:

    Biochim. Zulufoiu E.                                                                         S.C. CARPAT AGRGATE S.A. 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.