Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare titular: S.C. AŞEZĂMÂNTUL BUNA VESTIRE S.R.L.

Detalii

Autor: APM Olt,
Adăugat: 2011-02-17 15:07:57
Ultima actualizare: 2011-02-17 15:07:57

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Înfiinţare fabrică pentru procesarea produselor agricole în comuna Grădinari, judeţul Olt – prin schema de ajutor de stat nr. 578/2009 aferentă măsurii 123, propus a fi amplasat în comuna Grădinari, sat Petculeşti,, judeţul Olt.

titular: S.C. AŞEZĂMÂNTUL BUNA VESTIRE  S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa de internet: www.apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data

de 24.02.2011  (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

   DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE(proiect)
Nr. 5626/17.02.2011

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  S.C. AŞEZĂMÂNTUL BUNA VESTIRE  S.R.L. cu sediul încomuna Grădinari, judeţul Olt,  înregistrată la A.P.M. Olt cu nr. 5626 din 29.07.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei de Analiza Tehnica din data de 17.01.2011, că proiectul Înfiinţare fabrică pentru procesarea produselor agricole în comuna Grădinari, judeţul Olt – prin schema de ajutor de stat nr. 578/2009 aferentă măsurii 123 propus a fi amplasat în comuna Grădinari, sat Petculeşti, judeţul Olt nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

            I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa 2, pct. 7, lit. b) ;

b)  din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completareaListei de control

s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ.

c)  caracteristicile proiectului ( localizare, dimensiune, natură ) şi caracteristicile amplasamentului au indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului. Proiectul prevede realizarea unui singur corp de construcţie în regim parter în care se va desfăşura activitatea de procesare legume si fructe. Forma construcţiei este rectangulara în plan, având laturile principale de 60,70m X 48.70m.

Fabrica cu capacitatea maximă de producţie de 2 tone/zi de piureuri fructe şi legume se organizează, în funcţie de fluxul tehnologic, astfel: zona pentru depozitare, gestiune materii prime; zona pentru gestiune produs finit; zona pentru producţie, flux murdar cu vestiare filtru pentru personal; zona pentru producţie, flux steril cu vestiare filtru speciale pentru personal; zona administrativa cu birouri de gestiune, recepţie si sala mese personal. Alimentarea cu apa se va asigura prin racordarea la reteaua de alimentare cu apa existenta. Apele uzate rezultate din activitate se vor deversa în staţia de epurare existentă în zonă. Încalzirea cladirii se va asigura printr-o centrala termica pe combustibil solid cu gazeificare. Deseurile se vor depozita in europubele si vor fi ridicate periodic de catre unitati specializate.

d)  producţie redusă şi gestionare corespunzătoare de deşeuri, emisii poluante în apă, aer, sol;

e)  nu este amplasat într-o zonă de protecţie specială sau într-o arie în care standardele de calitate a

mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite;

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)  Respectarea proiectului care a stat la baza avizării, respectiv a memoriului prezentat în documentaţia de susţinere a solicitării. Orice modificare a acestuia, care poate avea efecte  semnificative asupra mediului, se va comunica la A.P.M. Olt.

b)  Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare. 

c)  Începerea lucrărilor de execuţie este permisă numai după obţinerea  celorlalte avize impuse prin Certificatul de Urbanism şi de către membrii Comisiei de Analiză Tehnică.

d)  Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 şi modificată şi completată de O.U.G. nr. 61/2006 şi aprobata de Legea nr. 27/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

e)  Se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

   f)  La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea  efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de  încadrare. Procesul –verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

  g)  La finalizarea lucrărilor se va solicita autorizaţia de mediu în conformitate cu prevederile legale in vigoare 

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ

nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

                                           

                                               DIRECTOR EXECUTIV

                                               Ec. Dorel  ŞTEOMLEGA        

 

                                                                

                                                                                                              ŞEF SERV. REGLEMENTĂRI,     

                                                                                                                       Ing. Marius POPA                              

 Întocmit,

Biochim. Elena ZULUFOIU


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.