Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul “Modernizare şi retehnologizare combinat vinificaţie Sâmbureşti”, propus a fi amplasat in comuna Sîmbureşti, sat Mănuleşti, judeţul Olt

Detalii

Autor: APM Olt,
Adăugat: 2011-04-16 06:23:58
Ultima actualizare: 2011-04-16 06:23:58

 

                    APM OLT anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare

ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică din data de15.04.2011, - nu este necesara evaluare a impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluare adecvata, pentru proiectul Modernizare şi retehnologizare combinat vinificaţie Sâmbureşti, propus a fi amplasat in comuna Sîmbureşti, sat Mănuleşti, judeţul Olt

titular  SC VITI-POMICOLA SÂMBUREŞTI S.A-comuna Dobroteasa, sat Câmpu Mare, jud. Olt

   1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt, in zilele de luni până vineri, intre orele 8 –14. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 22.04. 2011.

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (proiect)  
Nr. 2201/15.04.2011

          Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC VITI-POMICOLA SÂMBUREŞTI S.Acu sediul incomuna Dobroteasa, sat Câmpu mare, judeţul Olt

, inregistrata la APM OLT cu 2201/18.03.2011, in baza Hotararii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

   APM OLT  decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei/sedintelor Comisiei de Analiza Tehnica (dupa caz) din data de 15.04.2011, ca proiectul Modernizare şi retehnologizare combinat vinificaţie Sâmbureştipropus a fi amplasat incomuna Sîmbureşti, sat Mănuleşti, judeţul Olt

,  nu se supuneevaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

   Justificarea prezentei decizii:

   I.Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

   a)-proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2,pct.13, lit. a);

 b)- în urma analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului şi a completării listei de control a rezultat că proiectul propus are impact redus asupra mediului fiind o modernizare a unui combinat de vinificaţie ce constă în reabilitare faţadelor, înlocuirea tâmplăriilor existente, refacerea instalaţiilor de apa-canal şi energie electrică, înlocuire de linii tehnologice, realizare instalaţie de iluminat cu panouri fotovoltaice, se va monta o instalaţie de supraveghere video, clădirea centralei termice se va transforma în depozit, se va monta o instalaţie de paletizare pentru producerea de peleţi din deşeurile de butaşi .

 c)- caracteristicile proiectului (natura, localizare, dimensiune) şi caracteristicile amplasamentului proiectului au indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului şi elaborarea raportului la studiul de evaluare.

   d)- în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate

        observaţii cu privire la proiectul propus;

 

 

(Se va justifica in conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 445/2009.)

   Conditiile de realizare a proiectului(se aplica pentru proiectele pentru care autoritatea competenta pentru protectia mediului a decis ca nu este necesara parcurgerea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si evaluarea adecvata):

 

   a)- Respectarea proiectului care a stat la baza avizării;

   b)- Orice modificare a acestuia, care poate avea efecte semnificative asupra mediului, se va comunica la A.P.M. Olt

   c)– Începerea lucrărilor de execuţie este permisă numai după obţinerea avizelor impuse prin Certificatul de Urbanism şi de către membrii CAT.

   d)-  La finalizarea lucrărilor de execuţie,  titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în   vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul –verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul-verbal de recepţie a lucrărilor aferente investiţiei realizate.

    e)-După finalizarea lucrărilor se va solicita revizuirea autorizaţiei de mediu conform prevederilor Ordinului  MMDD nr. 1798/2007

 

 

     Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata (se aplica pentru proiectele pentru care autoritatea competenta pentru protectia mediului a decis ca nu este necesara parcurgerea procedurii de evaluare adecvata).

 

      Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Dorel ŞTEOMLEGA

 

                                                  

 

 

   Şef Serviciu Reglementări,

Ing. Marius Popa

 

Întocmit ,

Ing. Florin Căruntu


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.