Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul ” EXPLOATARE NISIPURI ŞI PIETRIŞURI” propuse a fi amplasate în bazinul hidrografic al râului Olt, extravilanul comunei Giuvărăşti, judeţul Olt, albia minoră a râului Olt, judeţul Olt,

Detalii

Autor: APM Olt,
Adăugat: 2011-02-17 15:02:00
Ultima actualizare: 2011-02-17 15:02:00

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:

” EXPLOATARE NISIPURI ŞI PIETRIŞURI” propuse a fi amplasate în bazinul hidrografic al râului Olt, extravilanul comunei Giuvărăşti, judeţul Olt, albia minoră a râului Olt, judeţul Olt,

titular: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE – ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ OLT, Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, judeţul Vâlcea prin împuternicit

S.C. TELDRUM S.A., Alexandria, str. Libertăţii, nr. 458 bis, judeţul Teleorman

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa de internet: www.apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data

de 24.02.2011  (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

   DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE(proiect)
Nr. 8132/17.02.2011

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE – ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ OLT, Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, judeţul Vâlcea prin împuternicit S.C. TELDRUM S.A., , cu sediul înAlexandria, str. Libertăţii, nr. 458 bis, judeţul Teleorman, înregistrată la A.P.M. Olt cu nr. 8132 din 05.11.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei de Analiza Tehnica din data de 17.02.2011, ca proiectul EXPLOATARE NISIPURI ŞI PIETRIŞURI propus a fi amplasat în bazinul hidrografic al râului Olt, extravilanul comunei Giuvărăşti, judeţul Olt, albia minoră a râului Olt nu se supune evaluării impactului asupra mediului dar se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

            I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

  1. proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa 2, pct. 2, lit. c);

   b)  din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completarea Listei de control s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ.

   c) caracteristicile proiectului şi caracteristicile amplasamentului au  indicat că nu este necesară

efectuarea evaluării impactului dar este necesară efectuarea evaluării adecvate.  

Proiectul are în vedere realizarea unei extracţii de balast în zona perimetrului Giuvarasti  - Teldrum

amplasat în albia minora a râului Olt. Prelevarea de material se va face direct, prin excavare, transport,

realizarea de structuri temporare(drumuri temporare de acces, bataluri de deviere pentru reducerea 

turbidităţii apei, etc.). Perimetrul este delimitat în albia minoră a râului şi este caracterizat de următoarele

elemente:    S = 5,42 ha, L = 416 m, lm= 130 m, Grosime medie= 5 m.

În zona perimetrului, albia minoră a râului Olt este caracterizată prin eroziune torenţială în lungul talvegului şi prin sedimentare de material detritic, transportat prin târâre, la viituri. Astfel, în timp, s-au acumulat depozite de material detritic care au ca efect nefavorabil colmatarea albiei minore. Din aceste considerente, extracţia balastului are consecinţe benefice asupra asigurării scurgerii debitului de formare, în condiţii de stabilitate a albiei în plan longitudinal şi transversal. Forma simplă a depozitelor, grosimea lor relativ constantă, cât şi lipsa intercalaţiilor sterile permit exploatarea eficientă şi raţională a zăcământului prin metoda fâşiilor  longitudinale. Sensul de   extracţie în cuprinsul fâşiilor va fi dinspre larg spre mal şi dinspre aval spre amonte, pentru a se asigura protecţia şi refacerea resurselor. Pe amplasament se vor asigura racordurile la drumurile existente prin   intermediul platformelor şi a drumurilor de acces tehnologice. Pentru realizarea şi funcţionarea obiectivului  nu este necesara realizarea de cai de acces noi, suplimentare, acesta regasindu-se în proximitatea celor existente. Prin decolmatarea şi reprofilarea albiei minore a râului  Olt se va îmbunătăţi regimul de scurgere al apelor prin mărirea secţiunii de scurgere şi micşorarea rugozităţii albiei minore, cu efecte benefice asupra stabilităţii malurilor şi reducerea pagubelor ca urmare a micşorării riscului de inundare a albiei majore sau chiar a înlăturării definitive a acestor riscuri la viituri.

  d)  producţie redusă şi gestionare corespunzătoare de deşeuri, emisii poluante în apă, aer, sol;

             II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

   a)   proiectul se afla amplasat însitul Natura 2000 ROSPA0024 Confluenţa Olt-Dunăre şi ROSCI0044 Corabia-Turnu Măgurele;

   b)   după completarea listei de control conform Ordinului MMP nr.19/2010 au existat  6 răspunsuri afirmative si 2 răspunsuri „nu se poate identifica in acest stadiu”  si există incertitudinea cu privire la existenţa unui efect semnificativ, fapt ce a condus autoritatea competentă pentru protecţia mediului  să ia decizia efectuării evaluării adecvate;

 Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

                                               DIRECTOR EXECUTIV

                                               Ec. Dorel  ŞTEOMLEGA                                                                           

                                                                                                                                                   

                                                                                                            ŞEF SERV. REGLEMENTĂRI,     

                                                                                                                       Ing. Marius POPA                              

 Întocmit,

Biochim. Elena ZULUFOIU

Ing. Ion CROITORU


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.