Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentr proiectul Reabilitarea construcţiilor existente, propus a fi amplasat com. Dobrosloveni, str. I.G. Duca, nr. 2 A, jud. Olt, titular SC COMFERT SRL BACĂU

Detalii

Autor: APM Olt,
Adăugat: 2011-04-21 10:20:28
Ultima actualizare: 2011-04-21 10:20:28

APM Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:  Reabilitarea construcţiilor existente, propus a fi amplasat com. Dobrosloveni, str. I.G. Duca, nr. 2 A, jud. Olt, titular SC COMFERT SRL BACĂU .

   1.Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pana la data de 29.04.2011

 

PROIECTUL

DECIZIEI  ETAPEI DE INCADRARE

Nr.2719/21.04.2011

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC COMFERT SRL cu sediul înBacău, str. Calea Moineşti, nr. 34, jud. Bacău, înregistrată la APM Olt  cu nr. 2719/05.04.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare,

  APM Oltdecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.04.2011, că proiectul: Reabilitarea construcţiilor existente, propus a fi amplasat în com. Dobrosloveni, str. I.G. Duca, nr. 2 A, jud. Olt nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

   I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

       -proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2,

         pct. 13, lit. a;

- investiţia sus menţionată constă în: reabilitarea construcţiilor existente şi anume – C6

( cântar basculă), C12 ( atelier mecanic), C16 ( moară), C17 ( siloz 5000 tone), C21 ( hală depozitare îngrăşăminte chimice pe bază de azot);

      - analizarea documentaţiei tehnice, verificarea în teren a amplasamentului şi completarea

        Listei de control au concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se   realiza să fie semnificativ;  

       - caracteristicile proiectului: amplasamentul, natura şi dimensiunea proiectului nu indică faptul că  este necesară efectuarea evaluării impactului;

       - proiectul nu afectează areale geografice sensibile;

       - în perioada legala privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate

         observaţii legate de proiect. 

Conditiile de realizare a proiectului:

        - Orice modificare a acestuia, care poate avea efecte semnificative asupra mediului, se va

          comunica la A.P.M. Olt;

        -  Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare;       

             - Respectarea prevederilor OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi

               completările aduse de: Legea nr. 426/2001, OUG nr. 61/2006 şi Legea nr.27/ 2007;

             - Titularul are obligaţia de a solicita şi obţine toate avizele impuse prin certificatul de

               urbanism;            

             - La finalizarea lucrărilor de execuţie, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de

          mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării

          tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi

          însoţit de procesul-verbal de recepţie a lucrărilor aferente investiţiei realizate.

        - La finalizarea lucrărilor se va reface cadrul natural afectat.       

       - Înaintea de începerea desfăşurării activităţii, titularul are obligaţia de a solicita şi obţine

          autorizaţie de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

  

                                                               DIRECTOR EXECUTIV,

                                                               Ec. Şteomlega Dorel

        

       Întocmit,                                                                              Şef Serviciu Reglementări

       Ing. Nicolae D                                                                      Ing. Popa Marius


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.