Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CLĂDIRE 310- PENTRU AMPLASARE SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ titular: S.C. PIRELLI TYRES ROMANIA S.R.L

Detalii

Autor: APM Olt,
Adăugat: 2011-04-21 10:25:39
Ultima actualizare: 2011-04-21 10:25:39


Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CLĂDIRE 310- PENTRU AMPLASARE SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ, propus a fi amplasat înSlatina,

str. Drăgăneşti, nr. 35, judeţul Olt.

titular: S.C. PIRELLI TYRES  ROMANIA  S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9- 14, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data

de 28.04.2011  (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

      

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE(proiect)
Nr. 2553 din 21.04.2011

 

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  S.C. PIRELLI TYRES  ROMANIA  S.R.L. cu sediul în Slatina, str. Drăgăneşti, nr. 35, judeţul Olt, înregistrată la A.P.M. Olt cu nr. 2553 din 30.03.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare,

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei de Analiza Tehnica din data de 21.04.2011, ca proiectul CLĂDIRE 310- PENTRU AMPLASARE SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂpropus a fi amplasat în Slatina, str. Drăgăneşti, nr. 35, judeţul Olt nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

             I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13. lit. a);

b)  din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completareaListei de control

s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ.

c)  caracteristicile proiectului ( localizare, dimensiune, natură ) şi a amplasamentului au indicat că nu

este necesară efectuarea evaluării impactului. Proiectul prevede realizarea unui sistem pentru răcirea apei tehnologice compus dintr-un chiler McQuay apa/apa de 4,3 MW cu temperatura apei pe circuitul primar de 7/12 °C, localizat în viitoarea clădire 310'. Chillerul (răcitorul) va fi conectat în distribuitorul existent al fabricii 1. Prin intermediul a doua pompe (una în funcţiune şi una rezerva) se va efectua distribuţia de apa răcita în circuit închis tur/ retur pentru fabrica 2 şi va asigura răcirea maşinilor din clădirea 102, viitoarele staţii trafo din clădirea 111, maşinile din clădirea 112, centralele de ventilaţie din clădirea 113 si viitoarele birouri.  Alimentarea electrică şi alimentarea iniţiala cu apa a viitorului răcitor va fi asigurata din sursele existente. Va exista o coordonare cu traseele de ţevi existente. Răcitorul se va amplasa şi fixa pe pardoseala noii clădiri 310'. Clădirea  310’ va avea dimensiunile în plan de 6,00 m x 12,00 m., suprafaţa construită fiind de 72,00 mp. Regimul de înălţime va fi parter înalt. Clădirea 310’ va fi practic o extindere a procesului de răcire a apei din clădirea 310.

d)  producţie redusă de deşeuri, emisii poluante în apă, aer, sol;

e)  nu este amplasat într-o zonă de protecţie specială sau într-o arie în care standardele de calitate a

mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite;

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)  Respectarea proiectului care a stat la baza avizării, respectiv a memoriului tehnic prezentat în

documentaţia de susţinere a solicitării. Orice modificare a acestuia, care poate avea efecte semnificative asupra mediului, se va comunica la A.P.M. Olt.

b)  Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare.  

c)  Începerea lucrărilor de execuţie este permisă numai după obţinerea  tuturor avizelor impuse prin      Certificatul de Urbanism şi de către membrii Comisiei de Analiză Tehnică.

d)  Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile

O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 şi       modificată şi completată de O.U.G. nr. 61/2006 şi aprobata de Legea nr. 27/2007.

e)  Se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

   f)  La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea        

  efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de       

  încadrare. Procesul –verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă    

  din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

  g)  La finalizarea lucrărilor se va solicita revizuirea autorizaţiei de mediu în conformitate cu  

  prevederile legale în vigoare.

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ

nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

       

 

 

                                               DIRECTOR EXECUTIV

                                               Ec. Dorel  ŞTEOMLEGA

 

                                                                

ŞEF SERVICIU  REGLEMENTĂRI

 Ing. Marius POPA                              

 

 

 Întocmit,

Biochim. Elena ZULUFOIU


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.