Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare + Decizia etapei de incadrare nr.9362/21.01.2011

Detalii

Autor: APM Olt,
Adăugat: 2011-01-25 15:40:53
Ultima actualizare: 2011-01-25 15:40:53

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CENTRALĂ  FOTOVOLTAICĂ ARINNA I CU PUTERE INSTALATĂ 10 MW, propus a fi amplasat în comuna Osica de Sus, sat Peretu, T23, P247, judeţul Olt,

titular: S.C. ARINNA DEVELOPMENT  S.R.L. Bucureşti

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00- 14:00, precum şi la următoarea adresa de internet www.apmot.anpm.ro

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data

de 28.01.2011 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

    

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (proiect)
Nr. 9362 din 21.01.2011

 

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  S.C. ARINNA DEVELOPMENT  S.R.L.cu sediul în Bucureşti, Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 12C, bl. A, subsol, camera 2 înregistrată la A.P.M. Olt cu nr. 9362 din 27.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare,

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei de Analiza Tehnica din data de 21.01.2011, că proiectul CENTRALĂ  FOTOVOLTAICĂ ARINNA I CU PUTERE INSTALATĂ 10 MW, propus a fi amplasat în comuna Osica de Sus, sat Peretu, T23, P247, judeţul Olt nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

             I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 3. lit. a);

b)  din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completareaListei de control

s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ.

  1. caracteristicile proiectului ( localizare, dimensiune, natură ) şi caracteristicile amplasamentului au

indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului; Proiectul constă în instalarea a 10 module independente de 1MW, fiecare modul conţinând 4334 panouri fotovoltaice, 197 sisteme de susţinere a

panourilor fotovoltaice , un transformator de 1000 KVA, cutii de joncţiune şi cabluri C.C. şi C.A.

aferente, camera de comandă şi camera echipamentelor auxiliare.

d)  producţie redusă de deşeuri, emisii poluante în apă, aer, sol;

e)  nu este amplasat într-o zonă de protecţie specială sau într-o arie în care standardele de calitate a

mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite;

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)  Respectarea proiectului care a stat la baza avizării, respectiv a memoriului tehnic prezentat în

documentaţia de susţinere a solicitării. Orice modificare a acestuia, care poate avea efecte semnificative asupra mediului, se va comunica la A.P.M. Olt.

b)  Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare.  

c)  Începerea lucrărilor de execuţie este permisă numai după obţinerea  tuturor avizelor impuse prin      Certificatul de Urbanism şi de către membrii Comisiei de Analiză Tehnică.

d)  Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile

O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 şi       modificată şi completată de O.U.G. nr. 61/2006 şi aprobata de Legea nr. 27/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

e)  Se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

   f)  La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea        

  efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de       

  încadrare. Procesul –verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă     din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

  g)  La finalizarea lucrărilor se va solicita autorizaţia de mediu în conformitate cu prevederile legale în  

  vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ

nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

           

  

                                               DIRECTOR EXECUTIV

                                               Ec. Dorel  ŞTEOMLEGA

 

                                                                    

ŞEF SERVC. REGLEMENTĂRI     

 Ing. Marius POPA                              

 

  Întocmit,

Biochim. Elena ZULUFOIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.