Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunt public privind decizia etapei de incadrare + Decizia etapei de incadrare nr.9113/07.01.2011

Detalii

Autor: APM Olt,
Adăugat: 2011-01-07 12:08:23
Ultima actualizare: 2011-01-07 12:08:23

APM OLT  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare  ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei de Analiza Tehnica din data de 07.01.2011 in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului ca nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului si nu este necesară evaluarea adecvată, pentru proiectul CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ  9,936 MW Grojdibodu (dispecerat, branşament electric, împrejmuire), propus a fi amplasat in extravilan Grojdibodu T43, P162, judeţul Olt

titular S.C. STUDINA SOLAR  S.R.L.   Bucureşti

  1. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la  

     sediul APM OLT  din Slatina str. I. Moroşanu nr.3, in zilele de luni-vineri intre orele

     8-14, precum si la următoarea adresa de internet   office@apmot.anpm.ro

        Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  

        in termen de 8 de zile de la data afişării anunţului adică pana la data  18.01.2011

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE  (proiect)
Nr.  9113 din 07.01.2011

 

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  S.C. STUDINA SOLAR  S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str. Calea Plevnei, nr. 94, sector 1, înregistrată la A.P.M. Olt cu nr. 9113 din 15.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare,

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei de Analiza Tehnica din data de 07.01.2011, ca proiectul CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ  9,936 MW Grojdibodu (dispecerat, branşament electric, împrejmuire), propus a fi amplasat în extravilan Grojdibodu T43, P162, judeţul Olt,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

             I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 3. lit. a);

b)  din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completareaListei de control

s-a concluzionat că impactul lucrărilor propuse a se realiza nu poate fi semnificativ.

  1. caracteristicile proiectului ( localizare, dimensiune, natură ) şi caracteristicile amplasamentului au

      indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului; Proiectul constă în instalarea unui nr. de 43.200 panouri fotovoltaice, fiecare dintre ele cu o capacitate de 230 W/p, grupate în module de 48 de panouri. Va rezulta o zonă acoperită de structura de susţinere şi de panourile voltaice de 7,6723 ha. Panourile vor fi montate pe structură din profile metalice. Centrala electrică fotovoltaică se va conecta la staţia electrică de 20/110 kV, aflată în proximitatea amplasamentului, printr-o linie electrică subterană(LES) de ~ 2 km lungime.

d)  producţie redusă de deşeuri, emisii poluante în apă, aer, sol;

e)  nu este amplasat într-o zonă de protecţie specială sau într-o arie în care standardele de calitate a

mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite;

           

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)  Respectarea proiectului care a stat la baza avizării, respectiv a memoriului tehnic prezentat în

documentaţia de susţinere a solicitării. Orice modificare a acestuia, care poate avea efecte semnificative asupra mediului, se va comunica la A.P.M. Olt.

b)  Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare.  

c)  Începerea lucrărilor de execuţie este permisă numai după obţinerea  tuturor avizelor impuse prin   

     Certificatul de Urbanism şi de către membrii Comisiei de Analiză Tehnică.

 

d)  Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile

     O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 şi   

     modificată şi completată de O.U.G. nr. 61/2006 şi aprobata de Legea nr. 27/2007, cu modificările şi

     completările ulterioare.

e)  Se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

   f)   La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea   

        efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de     

         încadrare. Procesul –verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte

         integrantă  din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

   g)  La finalizarea lucrărilor se va solicita autorizaţia de mediu în conformitate cu prevederile legale în  

        vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile

      Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ

      nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

        

 

 

 

                                               DIRECTOR EXECUTIV

                                               Ec. Dorel  ŞTEOMLEGA

 

        

 

                                                                 

 Şef Serviciu Reglementări     

                                                                                                                                Ing. Marius POPA                              

 

  

 Întocmit,

sIng Boboc Viorica


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.