Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare + Decizia etapei de incadrare nr.8659 si 8660/07.01.211

Detalii

Autor: APM Olt,
Adăugat: 2011-01-07 11:45:48
Ultima actualizare: 2011-01-07 11:48:14

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele: ” Construire acoperiş, amenajare hală industrială pentru prelucrarea superioară - produse din lemn”  şi ” Construire fundaţie pentru instalaţie de uscare a lemnului din panouri de aluminiu cu miez de poliuretan pe schelet metalic 50 m3X 2 buc /ciclu ”, propuse a fi amplasat în comuna Găneasa, sat Găneasa, judeţul Olt.

titular: ŞUGUBEŢU FLOREA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00- 14:00, precum şi la următoarea adresa de internet www.apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 15.11.2011  (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

   

 

 

 


 

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE(proiect)
Nr. 8659 din 07.01.2011

 

 

 

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  ŞUGUBEŢU FLOREA cu sediul încomuna Găneasa, judeţul Olt, înregistrată la A.P.M. Olt cu nr. 8659 din 29.11.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare,

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei de Analiza Tehnica din data de 07.01.2011, că proiectul ²Construire fundaţie pentru instalaţie de uscare a lemnului din panouri de aluminiu cu miez de poliuretan pe schelet metalic 50 m3X 2 buc./ciclu² propus a fi amplasat încomuna Găneasa, sat Găneasa, judeţul Olt nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

            I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa 2, pct. 10, lit. a);

b)  din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completareaListei de control

s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ.

c)  caracteristicile proiectului (localizare, dimensiune, natură) şi caracteristicile amplasamentului au

indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului. Proiectul prevede construirea fundaţiei

pentru amplasarea unei instalaţii de uscare a lemnului, compusă din două camere de uscare de

2x 50 mc/şarjă şi o centrală termică ce utilizează ca şi combustibil deşeuri din lemn. Agentul termic

pentru uscarea lemnului este aburul care se foloseşte într-un circuit închis. Din ciclul de producţie nu

vor rezulta ape reziduale.

d)  producţie redusă şi gestionare corespunzătoare de deşeuri, emisii poluante în apă, aer, sol;

e)  nu este amplasat într-o zonă de protecţie specială sau într-o arie în care standardele de calitate a

mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)  Respectarea proiectului care a stat la baza avizării, respectiv a memoriului tehnic prezentat în

documentaţia de susţinere a solicitării. Orice modificare a acestuia, care poate avea efecte semnificative asupra mediului, se va comunica la A.P.M. Olt.

b)  Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare. 

 c)  Începerea lucrărilor de execuţie este permisă numai după obţinerea  celorlalte avize impuse prin

     Certificatul de Urbanism şi de către membrii Comisiei de Analiză Tehnică.

d)  Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile

O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 şi       modificată şi completată de O.U.G. nr. 61/2006 şi aprobata de Legea nr. 27/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

e)  Se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

   f)  La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea        

  efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de       

  încadrare. Procesul –verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă       

  din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

  i)  La finalizarea lucrărilor se va solicita autorizaţia de mediu în conformitate cu prevederile legale în

  vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ

nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

                                          

 

 

 

 

                                               DIRECTOR EXECUTIV

                                               Ec. Dorel  ŞTEOMLEGA

 

        

 

                                                                 

ŞEF SERVC. REGLEMENTĂRI ,    

 Ing. Marius POPA                              

 

 

 

 

 Întocmit,

Biochim. Elena ZULUFOIU

 

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE(proiect)
Nr. 8660 din 07.01.2011

 

 

 

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  ŞUGUBEŢU FLOREA cu sediul încomuna Găneasa, judeţul Olt, înregistrată la A.P.M. Olt cu nr. 8660 din 29.11.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare,

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei de Analiza Tehnica din data de 07.01.2011, că proiectul   ²Construire acoperiş, amenajare hală industrială pentru prelucrarea superioară - produse din lemn ² propus a fi amplasat încomuna Găneasa, sat Găneasa, judeţul Olt nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

            I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa 2, pct. 10, lit. a);

b)  din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completareaListei de control

s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ.

c)  caracteristicile proiectului (localizare, dimensiune, natură) şi caracteristicile amplasamentului au

indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului. Proiectul prevede amenajarea unui spaţiu

de producţie corespunzător destinaţiei propuse, modern şi cu toate facilităţile necesare, pe amplasamentul

unei hale industriale existente. Se va realiza o linie completă pentru obţinerea parchetului din lemn

masiv, pardoseli, lambriuri, elemente de mobilier, etc. , cu o capacitate de producţie de 150 mp/schimb. Deşeurile din lemn, care vor rezulta din prelucrare se vor colecta în saci din plastic şi se vor utiliza

drept combustibil în centrala termică.

d)  producţie redusă şi gestionare corespunzătoare de deşeuri, emisii poluante în apă, aer, sol;

e)  nu este amplasat într-o zonă de protecţie specială sau într-o arie în care standardele de calitate a

mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)  Respectarea proiectului care a stat la baza avizării, respectiv a memoriului tehnic prezentat în

documentaţia de susţinere a solicitării. Orice modificare a acestuia, care poate avea efecte semnificative asupra mediului, se va comunica la A.P.M. Olt.

b)  Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare. 

 c)  Începerea lucrărilor de execuţie este permisă numai după obţinerea  celorlalte avize impuse prin

Certificatul de Urbanism şi de către membrii Comisiei de Analiză Tehnică.

d)  Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile

O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 şi       modificată şi completată de O.U.G. nr. 61/2006 şi aprobata de Legea nr. 27/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

e)  Se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

   f)  La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea        

  efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de       

  încadrare. Procesul –verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă       

  din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

  i)  La finalizarea lucrărilor se va solicita autorizaţia de mediu în conformitate cu prevederile legale în

  vigoare.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ

nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

                                           

 

 

 

 

                                               DIRECTOR EXECUTIV

                                               Ec. Dorel  ŞTEOMLEGA

 

        

 

                                                                

ŞEF SERVC. REGLEMENTĂRI ,    

 Ing. Marius POPA                              

 

 

 

 

 Întocmit,

Biochim. Elena ZULUFOIU


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.