Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare CIUBOTARU GHEORGHE, cu sediul în Botoşani, str. Iaşului, nr. 31, judeţul Botoşani

Detalii

Autor: APM Olt,
Adăugat: 2011-02-17 14:34:33
Ultima actualizare: 2011-02-17 15:14:53

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ INACU JIANU, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Iancu Jianu, T63, P 3 şi P4, judeţul Olt.

titular: CIUBOTARU GHEORGHE

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa de internet: www.apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data

de 24.02.2011  (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

    DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE(proiect)
Nr. 724/17.02.2011

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  CIUBOTARU GHEORGHE, cu sediul în Botoşani, str. Iaşului, nr. 31, judeţul Botoşani înregistrată la A.P.M. Olt cu nr. 724 din 25.01.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei de Analiza Tehnica din data de 17.02.2011, că proiectul CENTRALĂ  FOTOVOLTAICĂ IANCU JIANU, propus a fi amplasat în comuna Iancu Jianu, sat Iancu Jianu, T63, P3 şi P4, judeţul Olt nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

 I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 3. lit. a);

b)  din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completareaListei de control

s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ.

  1. caracteristicile proiectului ( localizare, dimensiune, natură ) şi caracteristicile amplasamentului au

indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului; Proiectul propune construirea unei centrale

fotovoltaice de 7,5 MWp cu panouri fotovoltaice. Panourile fotovoltaice vor fi din sticlă monocristalin sau policristalin, care au un randament de conversie mai mare de 13.5%, echipate cu diode de bypass. Modulele fotovoltaice vor fi de tip sticlă-sticlă cu o putere de 240 Wp, pentru a asigura necesarul de energie.

Centrala va fi formată din 31,250 buc. de module fotovoltaice cu sistem fix de montare. Se vor monta 681 buc. invertoarele pentru conversia curentului electric din curent continuu, la bornele panourilor fotovoltaice, în curent alternativ. Invertoarele vor fi trifazate, cu puterea de 11 kW, câte unul pentru fiecare modul fotovoltaic. Modulele fotovoltaice se vor monta în şiruri orizontale, pe direcţia est-vest, astfel încât orientarea modulelor fotovoltaice să fie spre sud. Centrala fotovoltaică are o clădire – container metalic -  în care este montat sistemul de achiziţie a datelor, de monitorizare a centralei, un birou, un atelier şi o magazie.
d)  producţie redusă de deşeuri, emisii poluante în apă, aer, sol;

e)  nu este amplasat într-o zonă de protecţie specială sau într-o arie în care standardele de calitate a

mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite;

  Condiţiile de realizare a proiectului:

a)  Respectarea proiectului care a stat la baza avizării, respectiv a memoriului tehnic prezentat în documentaţia de susţinere a solicitării. Orice modificare a acestuia, care poate avea efecte semnificative asupra mediului, se va comunica la A.P.M. Olt.

b)  Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare.  

c)  Începerea lucrărilor de execuţie este permisă numai după obţinerea  tuturor avizelor impuse prin      Certificatul de Urbanism şi de către membrii Comisiei de Analiză Tehnică.

d)  Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 şi  modificată şi completată de O.U.G. nr. 61/2006 şi aprobata de Legea nr. 27/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

e)  Se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

   f)  La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea  efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de  încadrare. Procesul –verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă  din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

  g)  La finalizarea lucrărilor se va solicita autorizaţia de mediu în conformitate cu prevederile legale în    vigoare.

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ

nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

  

                                               DIRECTOR EXECUTIV

                                               Ec. Dorel  ŞTEOMLEGA

 

                                                                     

ŞEF SERVC. REGLEMENTĂRI     

 Ing. Marius POPA                              

  

 Întocmit,

Biochim. Elena ZULUFOIU


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.