Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Detalii

Autor: APM Olt,
Adăugat: 2011-01-25 15:32:56
Ultima actualizare: 2011-01-25 15:32:56

Agenţia pentru Protecţia Mediului Oltanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul SPĂLĂTORIE AUTO + SPAŢIU COMERCIAL, propus a fi amplasat în Slatina, str. Oituz, F.N., judeţul Olt,

titular: NEGREANU TATIANA CORINA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400, precum si la următoarea adresa de internet www.apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data 28.01.2011 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

    

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (proiect)
Nr. 9368 din 21.01.2011

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  NEGREANU TATIANA CORINA cu sediul înSlatina, str. A.I.Cuza, nr. 11, bl. CAM3, sc. A, ap. 58, judeţul Olt, înregistrată la A.P.M. Olt cu nr. 9368 din 28.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei de Analiza Tehnica din data de 21.01.2011, că proiectul ²Spălătorie auto + spaţiu comercial²propus a fi amplasat în Slatina, str. Oituz, F.N., judeţul Olt nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

            I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa 2, pct. 10, lit.b) ;

b)  din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completareaListei de control

s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ.

c)  caracteristicile proiectului ( localizare, dimensiune, natură ) şi caracteristicile amplasamentului au

indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului. Proiectul prevede realizarea unei construcţii cu următoarele compartimentări: spălătorie auto(4 compartimente de spălare), magazin piese auto, magazie, grupuri sanitare, recepţie, birou, alte anexe. Pentru apele uzate rezultate din activitatea de spălare s-a prevăzut un separator de produse petroliere.

d)  producţie redusă şi gestionare corespunzătoare de deşeuri, emisii poluante în apă, aer, sol;

e)  nu este amplasat într-o zonă de protecţie specială sau într-o arie în care standardele de calitate a

mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite;

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)  Respectarea proiectului care a stat la baza avizării, respectiv a memoriului prezentat în documentaţia de susţinere a solicitării. Orice modificare a acestuia, care poate avea efecte  semnificative asupra mediului, se va comunica la A.P.M. Olt.

b)  Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare. 

c)  Începerea lucrărilor de execuţie este permisă numai după obţinerea  celorlalte avize impuse prin Certificatul de Urbanism şi de către membrii Comisiei de Analiză Tehnică.

d)  Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile

O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 şi       modificată şi completată de O.U.G. nr. 61/2006 şi aprobata de Legea nr. 27/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

e)  Respectarea prevederilor H.G. nr. 188/2002, modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate - NTPA 002/2005 privind indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor.

 f)   Se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

   g)  La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea        

  efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de       

  încadrare. Procesul –verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă       

  din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

  h)  La finalizarea lucrărilor se va solicita autorizaţia de mediu în conformitate cu prevederile legale în

  vigoare. 

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ

nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

          

 

                                               DIRECTOR EXECUTIV

                                               Ec. Dorel  ŞTEOMLEGA        

 

 

 

                                                                  

                                                                                                              ŞEF SERV. REGLEMENTĂRI,     

                                                                                                                       Ing. Marius POPA                              

 Întocmit,

Biochim. Elena ZULUFOIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.