Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ public privind decizia etapei d eincadrare pentru proiectul Centrală electrică fotovoltaică Cilieni I, propus a fi amplasat în com. Cilieni, jud. Olt, titular SC CAPMAN INTERNAŢIONAL SRL BUCUREŞTI

Detalii

Autor: APM Olt,
Adăugat: 2011-04-21 10:17:04
Ultima actualizare: 2011-04-21 10:17:04

   APM Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:  Centrală electrică fotovoltaică  Cilieni I, propus a fi amplasat în com. Cilieni, jud. Olt, titular SC CAPMAN INTERNAŢIONAL SRL BUCUREŞTI .

  1. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pana la data de 29.04.2011

PROIECTUL

DECIZIEI  ETAPEI DE INCADRARE

Nr.2572/21.04.2011

 

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC CAPMAN INTERNAŢIONAL SRL cu sediul înBucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr. 26 – 28, Union Business Center II, et. 5, biroul nr. 7, sector 1, înregistrată la APM Olt  cu nr. 2572/31.03.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare,

  APM Olt decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.04.2011, că proiectul: Centrală electrică fotovoltaică Cilieni I, propus a fi amplasat în com. Cilieni, jud. Olt nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

   I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

       -proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 3, lit. a;

- investiţia sus menţionată constă în: centrală electrică fotovoltaică compusă din panouri

 dreptunghiulare ce pot fi de diferite dimensiuni, montate în grupuri, amplasate pe suporţi 

 metalici fixaţi în pământ; capacitatea centralei electrice fotovoltaice va fi de 10 MW.    

      - analizarea documentaţiei tehnice, verificarea în teren a amplasamentului şi completarea

        Listei de control au concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se   

        realiza să fie semnificativ;  

       - caracteristicile proiectului: amplasamentul, natura şi dimensiunea proiectului nu indică faptul că  este necesară efectuarea evaluării impactului;

       - proiectul nu afectează areale geografice sensibile;

       - în perioada legala privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate

         observaţii legate de proiect. 

Conditiile de realizare a proiectului:

        - Orice modificare a acestuia, care poate avea efecte semnificative asupra mediului, se va

          comunica la A.P.M. Olt;

        -  Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare;       

             - Respectarea prevederilor OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi

               completările aduse de: Legea nr. 426/2001, OUG nr. 61/2006 şi Legea nr.27/ 2007;

             - Titularul are obligaţia de a solicita şi obţine toate avizele impuse prin certificatul de

               urbanism;            

             - La finalizarea lucrărilor de execuţie, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de

          mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării

          tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi

          însoţit de procesul-verbal de recepţie a lucrărilor aferente investiţiei realizate.

        - La finalizarea lucrărilor se va reface cadrul natural afectat.       

       - Înaintea de începerea desfăşurării activităţii, titularul are obligaţia de a solicita şi obţine

          autorizaţie de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                                DIRECTOR EXECUTIV,

                                                               Ec. Şteomlega Dorel

            

       Întocmit,                                                                              Şef Serviciu Reglementări

       Ing. Nicolae D                                                                     Ing. Popa Marius


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.